Aston Lake

Photos taken on Aston Lake near Temagami Ontario.